Inloggen
Logo

Registreren

Controleer a.u.b. zorgvuldig de onderstaande gegevens en pas deze zo nodig aan.
Na registratie ontvangt u per email inloggegevens en verder instructies.

Naam: *
Dhr./Mevr. * Voornaam * Achternaam *
   
 
Bedrijfsnaam: *
Vestigingsadres: *
Postcode / plaats: *
 
Voorkeurstaal: *
 
Afwijkend postadres
Postadres:
Postcode / plaats:
 
E-mailadres: * Telefoonnummer: *
 
IBAN-nummer: *
BIC-code: *
Tenaamstelling: *
 
Aangesloten bij: Euroflorist
Fleurop
Topbloemen

Algemene voorwaarden

Definities:
BloemenCadeaubon: Een elektronische cadeaubon op creditcardformaat die een door zelfstandige partijen verkocht en ingenomen kan worden. Bloemen Cadeau BV: de partij die eigenaar is van de Bloemencadeaubon, deze uitgeeft en de financiële verrekening op zich neemt tussen de accepterende en uitgevende partijen. De bloemist: de partij die in de winkel de Bloemencadeaubon kan innemen en verkopen

Artikel 1. Wederzijdse rechten en plichten

1. Bloemen Cadeau BV verleent hierbij de bloemist toegang tot het verrekensysteem van de bloemencadeaubon.
2. De bloemist heeft het recht (niet verplicht) om aan al haar klanten de Bloemencadeaubon te verkopen inclusief de daarvoor bedoelde verpakkingen. De bloemist zal via het systeem de verkochte waarde op de kaart zetten bij verkoop. Deze waarde ligt tussen 5.00 euro en 150.00 euro.
3. De bloemist is verplicht de bloemencadeaubon in te nemen en voor de geldende waarde bloemwerk te leveren aan de klant. De bloemist zal via het systeem de kaart in zijn geheel of in delen afwaarderen.
4. De bloemist zal uitingen aanbrengen om de klant er op te wijzen dat de bloemencadeaubon bij de bloemist ingeleverd kan worden.
5. De bloemist verleent hierbij toestemming om de bedrijfsnaam op te nemen op de website van Bloemencadeaubon.nl als inleverpunt van de bloemencadeaubonnen.
6. Bloemen Cadeau BV zorgt er voor dat alle transacties vermeld staan op het verrekeningsoverzicht. 

Artikel 2. Tarieven en verrekening 
1. Er is de z.g. 20-80 procent regeling van toepassing. De bloemist die de bloemencadeaubon verkoopt krijgt 20% van de waarde op zijn verrekening. Voor de ingenomen cadeaubonnen wordt 80% van de waarde verrekend.
2. Bloemen Cadeau BV berekend per transactie 2,5% over het transactiebedrag.
3. Bloemisten kunnen bloemencadeaubonnen en verpakkingen online bestellen via bloemencadeaubon.be
4. Actuele tarieven voor o.a. bonnen, verpakkingen zijn in te zien op bloemencadeaubon.be
5. De op- en afwaardering van de bloemencadeaubonnen kan gedaan worden via de website
6. Tegen betaling kan er een scanner geleverd worden waardoor de verwerking via de website eenvoudiger wordt.

Artikel 3. Overzichten, betaling, rente en kosten
1. Bloemen Cadeau BV verstrekt uiterlijk in de tweede week van de maand een overzicht aan de bloemist van de ingenomen en verkochte bloemencadeaubonnen van de voorafgaande maand.
2. Als het saldo van de in artikel 3.1 genoemde zaken negatief is en dus, door Bloemist nog een bedrag aan Bloemencadeaubon betaald moet worden, dan zal dat verschuldigde bedrag automatisch worden afgeschreven van de bankrekening van Bloemist. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst geeft u toestemming aan Bloemencadeaubon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Bloemencadeaubon. Het incassant ID van Bloemencadeaubon is: NL12ZZZ520847520000. Indien het saldo van de kosten positief is (en Bloemist dus een tegoed heeft) dan zal Bloemencadeaubon dit aan Bloemist uitbetalen.  Een zodanige uitbetaling vindt plaats, uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin het overzicht is ontvangen.
3.Indien incasso niet mogelijk is, is de bloemist verplicht alsnog binnen 5 dagen het openstaande saldo te voldoen aan Bloemen Cadeau BV bij gebreke waarvan een rente verschuldigd is van 1% per maand en Bloemen Cadeau BV tevens gerechtigd is buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- excl. BTW.
4. Bij het uitblijven van betaling is Bloemen Cadeau BV gerechtigd de bloemist geheel of gedeeltelijk van het systeem af te sluiten en opgewaardeerde maar niet betaalde bonnen te blokkeren.
5. Bloemen Cadeau BV heeft het recht om de bloemist tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) af te sluiten van het systeem indien de bloemist in gebreke is de verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Een schriftelijke ingebrekestelling door Bloemen Cadeau BV is daartoe niet vereist. Ook in geval van door Bloemen cadeau BV vermoede fraude of pogingen daartoe of anderszins gedragingen van de bloemist welke strijdig zijn met de ratio en inhoud van deze overeenkomst is Bloemen Cadeau BV gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke afsluiting van de bloemist over te gaan. Alle kosten hierin komen alsdan voor rekening van de bloemist.

Artikel 4. Duur en opzegging
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Bloemen Cadeau BV is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de bloemist zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk nakomt, in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht, surséance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht, of de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt.
3. De hier overeengekomen afspraken in deze overeenkomst blijven van kracht ingeval Bloemen Cadeau BV geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
4. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming van de bloemist, is de bloemist verplicht deze overeenkomst aan haar opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan zij aansprakelijk blijft tegenover Bloemen Cadeau BV voor verzuim.

Artikel 5. Overige bepalingen
1. Bloemen cadeau BV zal zich inspannen om het systeem zoveel mogelijk online beschikbaar te houden ten behoeve van de bloemist. Indien het systeem van Bloemen cadeau BV – door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud, updates  of calamiteiten) – tijdelijk niet beschikbaar zal zijn ofwel bepaalde gegevens verloren zijn gegaan, kan de bloemist Bloemen cadeau BV daarvoor niet aansprakelijk stellen noch gederfde inkomsten of kosten in rekening brengen of aanspraak daarop maken.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen allereerst getracht worden in overleg tussen partijen op te lossen, al dan niet met inschakeling van een derde, alvorens deze voorgelegd kunnen worden aan de daartoe bevoegde rechter.
3. De bloemist vrijwaart Bloemen cadeau BV tegen alle aanspraken van derden wegens een onjuiste, onvolledige of niet tijdige uitvoering van orders uit welke hoofde dan ook.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en machtig Bloemen Cadeau BV voor automatische incasso.
Automatische incasso is vanzelfsprekend alleen van toepassing als u meer bonnen heeft verkocht dan ingenomen en uit de maandafrekening blijkt dat u moet bijbetalen.

  

Waar te besteden

Vul uw postcode of plaats in.

Saldo checker

Kaartnummer:
Type de onderstaande code over:
CAPTCHA Image